szabályzat a FÉL7 PROJEKT – HÉTFŐ, KEDD, SZERDA elnevezésű játékhoz

1. A szabályzat CÉLJA

1.1 Jelen játékszabályzat célja, hogy a Fasor vendéglő (Üzemeltető: Fasor Művek Kft. Székhely: 6726 Szeged, Bérkert utca 52. Adószám: 26592242-2-06) által szervezett nyereményjáték feltételeit és az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

1.2 Adatkezelésünkre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.

1.3 Részletes, mindenre kiterjedő adatvédelmi szabályzatunk ezen az oldalon található.

1.4 A Facebook adatkezelési szabályzata megismerhető itt.

2. A szervező

Fasor vendéglő

Üzemeltető: Fasor Művek Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Bérkert utca 52.
Adószám: 26592242-2-06
Elektronikus elérhetőség: fasor@fasorvendeglo.hu

3. Játékfeltételek

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a játék során a Szervező által üzemeltetett étteremben megjelenjen és igénybe vegye az étterem szolgáltatásait, valamint rendelkezzen a játékhoz szükséges technikai feltételekkel (internet kapcsolódáshoz és Facebook elérésre alkalmas okostelefon, számítógép, stb..)

3.1  A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

3.2 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.fasorvendeglo.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

3.3 A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a helytelenül megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

3.4 A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Fasor vendéglő hivatalos magyarországi oldalát, amelyet a www.facebook.com/FasorVendegloSemiramisKavezo/ alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

3.5 A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

4. A Játék menete

4.1 A Játék időtartama: 2019 május 13. – 2019 augusztus 31. közötti időszakban a hétfő, kedd és szerdára eső napok. Amennyiben a Szervező által üzemeltetett étterem valamely játéknapon zárva tart, úgy azon a napon a játék is szünetel.

4.2 Nyeremények: 1 db. 50.000 forint értékű utalvány, amely a Szervező által üzemeltetett étteremben (Fasor vendéglő, 6726 Szeged, Bérkert u. 52.) a névérték mértékéig korlátlan számú alkalommal fogyasztásra jogosít.

4.3 A Nyeremény készpénzre át nem váltható azonban másra átruházható. A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékos semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

4.4 A játék: A játék során Játékos az étteremben az általa fogyasztott ételről fényképet készít (oly módon, hogy az asztalon elhelyezett tartóban található, a játék logójával ellátott kártya felismerhetően szerepeljen a képen), bejelentkezik a Szervező által üzemeltetett Facebook oldalra (www.facebook.com/FasorVendegloSemiramisKavezo), és a készített képet (képeket) feltölti a bejelentkezésével generált post-hoz, valamint odaírja a képen látható étel nevét.

4.5 A Játékos a játék során korlátlan alkalommal játszhat, akár az összes játéknapon, és egy játéknapon akár többször is, vagyis minden egyes játékkal többszörözi a nyerési esélyét, azonban egy játéknak csak egy fogyasztás számít, tehát egy adott fogyasztáson belüli több étel többszöri fotózása és többszöri post generálás csak egy játéknak számít.

5. Nyertesek kiválasztása, sorsolás

5.1 A Játékosok közül 1 db Nyertes kerül kiválasztásra, véletlenszerű sorsolással. Minden Játékos a teljesített játékok számának megfelelően vesz részt a sorsolásban, tehát egy név többször is szerepelhet a kisorsolandó nevek között.

5.2 A sorsolás időpontja: 2019 szeptember 2.

5.3 A sorsolás eredményét, a nyertes nevét a Facebook oldalunkon valamint a www.fasorvendeglo.hu weboldalon hozzuk nyilvánosságra a 2019 szeptember 2.-val kezdődő hét folyamán.
A nyeremény átvételéről és a további szükséges intézkedésekről is ezekben az értesítésekben adunk tájékoztatást.

6. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.
Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Szeged, 2019 május 10.